N-苄氧羰基-6-氨基己酸,1947-00-8

中文名:N-苄氧羰基–6-氨基己酸

英文名:6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoicacid

中文别名:Cbz-6-氨基己酸6-(苄氧羰基氨基)己酸N-Cbz-6-氨基己酸N-苄氧羰基-ε-氨基己酸氨基己酸N-Cbz-ε-氨基己酸N-苄氧羰基-6-氨基己酸

英文别名:ε-aminocaproicacid4-04-00-02695N-Cbz-ε-aminocaproicAcid6-Aminocaproicacid6-aminohexanoicacidHEXANOICACID,6-AMINOw-AminocaproicacidAminohexanoicacidAcidumAminocaproicumHexanoicacid,6-amino-6-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoicacid6-[N-(Benzyloxycarbonyl)amino]hexanoicacidH-6-Aca-OHε-Amino-n-caproicacidN-Cbz-6-aminocaproicacidMFCD00004423N-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoicacidN-Carbobenzoxy-ε-aminocaproicAcidacidoaminocaproicoH-ε-Acp-OHε-aminohexanoicacidEINECS217-748-0H-EAhx-OHHexanoicacid,6-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-6-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoicacidN-Carbobenzoxy-6-aminohexanoicAcidN-(Benzyloxycarbonyl)-6-aminohexanoicacidH-6-Ahx-OH6-[(phenylmethoxy)carbonylamino]hexanoicacidw-AminohexanoicacidN-Cbz-6-aminohexanoicAcidZ-6-AminohexanoicacidCbz-ε-Aminocaproicacid4-04-00-02695(BeilsteinHandbookReference)AMICARN-Benzyloxycarbonyl-6-aminocaproicAcid6-Aminohexanoicacid6-N-Cbz-aminohexanoicacidCbz-ε-Ahx-OHZ-ε-Acp-OH

密度:1.0±0.1g/cm3

沸点:255.6±23.0°Cat760mmHg

熔点:54-57 °C(lit.)

分子式:C6H13NO2

分子量:131.173

闪点:108.4±22.6°C

精确质量:131.094635

PSA:75.63000

LogP:-0.11

外观性状:白色固体

蒸汽压:0.0±1.1mmHgat25°C

折射率:1.467

储存条件:

密封、在-20ºC下保存

稳定性:

如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(xLogP):2

2.氢键供体数量:2

3.氢键受体数量:4

4.可旋转化学键数量:9

5.互变异构体数量:2

6.拓扑分子极性表面积75.6

7.重原子数量:19

8.表面电荷:0

9.复杂度:275

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

更多:

1.性状:粉末

2.密度(g/mL,20ºC):未确定

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):53-57

5.沸点(ºC):未确定

6.沸点(ºC,14mmHg):未确定

7.折射率:未确定

8.闪点(°F):>230

9.比旋光度(ºF):未确定

10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11.蒸气压(kPa,37ºC):未确定

12.饱和蒸气压(kPa,110ºC):未确定

13.燃烧热(KJ/mol):未确定

14.临界温度(ºC):未确定

15.临界压力(KPa):未确定

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

17.爆炸上限(%,V/V):未确定

18.爆炸下限(%,V/V):未确定

19.溶解性:不能溶解的